The Ordinary 啲精華要放雪櫃

又其實我個櫃都唔算太熱,如果就咁放係咪真係咁易壞?

我通常都唔係好理:rofl:

唔係熱得太誇張其實都唔使

1個讚

就咁放枱面,冇放入雪櫃

1個讚