BNO Visa照肺?

請問依家BNO VIS由預約排期照肺到攞report需時要幾耐?Thanks

我記得聯合係可以上網book,入到去會見到邊D日子有得book。

但唔好預咁蚊,如果肺片有問題,要留痰種菌起碼等多兩個月,我仲聽過有人留痰等咗個幾月,化驗所竟然話樣本但又污染,又要再留多次!

1個讚

而家應該快架啦

當年養和都好似3星期內有report

1個讚

2022年係聯合做,第二日已收到report

2個讚

朋友上年年尾聯合做,三日拎report.

卓健, 7個工作日有report