CNN記者倖存故事

個疫症根本被啲政權挪用嚟操控人民

其他地方已經正常晒了

到底仲想玩幾耐,牆國人都知唔對路

今日仲講邊到有傳播,邊度做圍封,好無聊

2個讚

中過一次之後就會覺得,感冒之嘛,咁緊張做乜

3個讚

況且真係唔會100% 無曬

果揸最擁抱病毒,死都唔放手,
真係長揸長有,特衰只有跟住一齊
特衰打針已打九成,又有400萬人中過招,已經有曬全民免疫

外國人真係易好多。

我睇咗呢篇,浦東機場入面,外國人可以即日走,但中國人好多要滯留,有啲喺機場住咗一個月,靠已經走咗嘅人好心留下嘅食物過活。如果離開機場,有可能唔可以入返去。
https://theinitium.com/article/20220516-notes-shanghai-pudong-airport/

淨係核酸已經係內循環中一個重要經濟來源,又點會咁輕易俾個疫情完,事到今日,大陸人點蠢其實大部分都知所謂嘅疫症根本渣過感冒

佢要利用個疫情,所以疫情點都要喺度,嚴唔嚴重唔重要

該主題在最後一個回覆創建後90天后自動關閉。不再允許新的回覆。