London有冇香港人天主教會

因為剛巧落左London, 想明天去彌撒。 謝謝:pray:t2:

應該冇專為香港人嘅彌撒

該主題在最後一個回覆創建後90天后自動關閉。不再允許新的回覆。