Learning Time 用家請入

有無人用過? 其實同其他教材差唔多?

買咗之後小朋友鍾意玩嗎?

覺得抵唔抵? Thanks

我買過三個月,無再續係因為小朋友零興趣,但因為我小朋友後來確診係SEN,所以佢嘅反應未必可以作準
好嘅係佢有提供影片教學
唔好嘅係佢有唔少物資係家長自己搵或者買,
佢提供嘅物資質素就一般,其中一個拼形狀嘅積木係唔啱位,
同埋過程中有啲活動示範時太理想化(因為佢啲示範片係對住個手偶,但同小朋友玩時,應該唔會咁樣配合家長)

Learning Time係Tutor Time分支出嚟嘅嘢,用嚟呃家長錢:see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:

嘢就一定靚,不過太理想化,作用不大。

利申:以前晌入面做

By the way,老闆藍到爆

啲材料都唔靚啊
積木界手
而且唔MARCH :sweat_smile: :star_struck:

好在無再幫襯

可能揾咗第二間做啩,因為岩岩出時好夢幻好靚。