Viu 七師父

有冇人睇11:00七師父個節目?
岩岩上網睇左第一集!
覺得好搞笑:laughing:
其實林作媽都好合理既,0分又真係比唔到人改觀啊
林作得個講字,啊媽出聲佢都唔敢出聲

當事人都唔介意咁樣上鏡, 其實個節目都幾有喜感

係囉
應該係搞笑多過玄學

1個讚

其實我想問好耐, 呢個七師傅的出處, 我仲係停留在蘇民峰年代.

其實我都唔知
好似係馬來西亞人?

好似好勁,細個開始周游列國學術數。

口孽嗰度真係笑死我:face_with_hand_over_mouth::rofl:

1個讚

但我唔係好得七師傅…

1個讚

我仲以為會好似以前啲戲咁,要「掌嘴」
點知係打後面:crazy_face:

1個讚

點解?有口音?
不過我覺得佢唔係好同「師傅」2字有關係
似搞笑多:sweat_smile:

覺佢Over 左
有啲嘩眾取寵
另首廣告歌真心唔掂

我以為佢本身都係咁添:joy:

佢似諧星多過玄學師傅

4個讚

搞唔清楚佢係真心膠定係假膠

2個讚

似扮豬食老虎果種
佢紅左除左多人搵佢睇八字,仲多人搵佢拍嘢
佢精過鬼就真啦

依你地形容, 佢應該似詹瑞文

利申: 我好憎詹瑞文

3個讚

我都係. 最憎佢扮女人

1個讚

又唔似既?
好似好認真咁,但實際上好搞笑
正如樓上咁講,唔知真定假膠

我諗佢有呢個癖好
其實好核突:nauseated_face:

唔似,我覺得似劉以達多啲,你以為佢玩膠但原來佢又好認真,而且7師父講野快過劉以達,又要維持形象又要講膠野,更加有喜感