kerastase仲有邊款係必買🤣

暫時買咗金樽髮尾油,透明橙樽洗頭水同髮膜~其他都想試吓好吸引:laughing::laughing:但價錢真係唔平所以想問下大家用過邊款係推介必買:crazy_face::crazy_face::crazy_face:thank you各位:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。