Nancy鄰居話擔心香港用大陸疫苗

路過聽到Nancy鄰居同人講話就快有疫苗打,但係香港好似係用大陸疫苗唔知到時打唔打好
然後另一個Nancy同佢講唔係大陸㗎,打得㗎,澳門都唔係用大陸疫苗啦!

舊年成日聽到佢哋鬧後生仔,話做中國人最好,中國好強大,唔知點解宜家又驚中國疫苗呢

4個讚

一律打篤灰熱線,舉報不愛國

10個讚

當佢見到連英女王都要打美國疫苗,仲唔更想打美國貨咩,外國月亮特別圓

:rofl:佢哋真係唔覺得自己有問題

身體最誠實的一堆垃圾。

4個讚

吓?中國疫苗有乜吾好?
舉報佢地製造謠言la

3個讚

幫你一齊打 :stuck_out_tongue_winking_eye:

我正常咁回應,唔愛祖及排斥國貨,已可能觸犯港版國安法 !? :rofl:

澳門話唔講 :shushing_face:

之前唔係話用英國貨咩?

同問

婉惜

如果唔講d澳門人唔知會唔會去打

可能⋯⋯我估⋯⋯之前漏咗口風,現在『上大人』有壓力,點解幫襯「國貨」。

佢地係咁架啦,又要用iphone LV

愛國是用口說出來的

唔知咩構造

身體最誠實

香港有大陸貨唔用? 阿特首好難拆喎

或者高官權貴用來路野,其他人一律用國貨

2個讚

:rofl: