Bb 6個月口擘擘

仔仔6個月,最近成日口擘擘,重要頻率幾多
有無其他bb係咁架

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。