HIFU 心思思中

其實我皮膚冇咩問題
不過過左三十歲就諗係咪要保養下
係咪萬幾蚊至兩萬蚊一次?
係咪要keep 住做?

有冇做過既sis分享下

留名!

我係細美客院做過幾次
Around5千一次
好痛,放棄咗

我做韓國機,around3k 一次。每月一次當保養,唔想the皮同老得太快

hifu唔係for膚質

如果本身塊面已經無乜肉,更加唔好做

視乎你想改善什麼,hifu for 緊致提升唔錯,皮膚我覺得做完都有好咗。
我自己就覺得hifu 唔算好痛,係下顎位感覺較大。想無咁痛既可以考慮無針埋線~
hifu 價錢大概$3k ~ 5k,基本上打3-4次都可以keep一段時間。
上網爬下文,做吓資料搜集,揀間信譽好嘅美容院,試做價太平就唔建議試~

始終係入侵性醫美
就會d後遺症


無針埋線其實都係hifu 既一種,不過用既機頭有不同,屬非入侵性的~

我以為係普通埋線:joy:

無針埋線嘅感覺係點?

無乜感覺⋯⋯
熱熱地咁

hifu 試過係好似 一排光咁…碌過塊面

我Hifu越做越痛

係咪部機勁?我去試過係細間做,好似都有d即時效果咁,但都痛痛地

可能我怕痛,facial姐姐又唔想較太低度數

請問HIFU會唔會消脂嗎?

我臉皮鬆鬆地但本身瘦,會令臉望落削嗎?

唔會消脂
Hifu 淨係firming 同提升架咋
如果你鬆鬆地你預d皮膚拉返高少少咁

:smile::ok_hand:謝謝你

hifu同無針埋線我都做過,無針效果好似差少少,但做既時候真係無乜感覺,hifu係做完一兩日jaw位都有少少酸痛,但效果相對較明顯,我頂得順hifu所以prefer hifu,我做果度係可以full 麻膏,不過我無full~

1個讚

點解話如果塊面無肉就更加唔好做既?