Nancy 真係成日認錯人🙈

仲有農夫認錯左係快慢必:laughing::laughing:

圖片

1個讚

C all Star認錯真系:flushed::flushed::flushed:

1個讚

:rofl: :rofl:

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。