BNO進度

6月頭已寄出,6月尾先話收到
但到宜家仲爭係processing
有朋友遲過我寄,但琴日都收到本新BNO
係咪唔駛人補簽係快啲?

無關係,我估之前積壓太多,已經唔係first in first out 啦!

疫情關係佢哋講咗會慢好多,我都預咗要等3-4個月。

我果份係6月23日簽收,今日5/8先收到電郵話收齊我文件。

我同你進度好接近,咁我都留意住呢幾日update先

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。